Partijprogramma

Bestuur en Organisatie

Bestuur en Organisatie

Bestuur en Organisatie

Liberaal Heemskerk wil en een dienstverlenende en oplossingsgerichte houding van de gemeente.  Het College van Burgemeester en Wethouders, in samenwerking met de gemeenteraad, moet het management en de ambtenaren niet alleen in staat stellen, maar ook daadwerkelijk stimuleren, om te werken van uit een “ja, mits” insteek

Van raadsleden verwachten we dat zij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak serieus opvatten. Inwoners moeten er vanuit kunnen gaan dat er keuzes worden gemaakt in het algemeen belang, niet vanuit politiek gewin of uit een “coalitie/oppositie” gedachte. 

In de raad en commissies vindt een open dialoog plaats, waarbij er geluisterd wordt naar argumenten. We gaan zorgvuldig om met het mandaat dat we krijgen. Waar we op afstand staan door landelijk beleid, regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen, zoals in de Metropool Regio Amsterdam, HVC en IJmond Werkt, zullen we extra alert moeten zijn op het Heemskerkse Belang. 

Wij pleiten ervoor om de Rekenkamer (RK), die de raad adviseert bij diverse vraagstukken, vaker en bindend in te zetten als advies- en controleorgaan voor de raad.

We zetten ons in: 

 • om beleidsnotities die direct consequenties hebben voor onze inwoners te laten voorzien van een publiekssamenvatting en ervoor te zorgen dat ze actief worden gecommuniceerd via beschikbare (sociale) media;
 • door raadsbrede samenwerking te zoeken met andere partijen, met behoud van eigen identiteit;
 • om het College van Burgemeester en Wethouders op afstand van de fracties te houden om betere discussies in de raad te kunnen voeren, met een “open mind”;
 • om positief kritisch de dienstverlening van de gemeente te monitoren via de verschillende rapportages en raadsstukken.
Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Wij komen er niet meer omheen, de overheid moet participeren. 

De betrokkenheid van de inwoners van Heemskerk bij de besluitvorming moet  verder bevorderd  worden. Liberaal Heemskerk zegt dit al jaren en nu bent u, als inwoner, bedrijf of instelling aan zet. Participatie gaat niet vanzelf, wij komen naar u toe om dit vorm te geven en u uit te nodigen om de wensen van wat u wilt te verwezenlijken. Oftewel plannen concreter maken door betrokkenen de mogelijkheid te geven mee te denken en mee te werken aan plannen en beleid, met voor alle partijen een makkelijke, centrale toegang. Dit vraagt om een andere manier van werken.

We zetten ons in: 

 • zodat  er rekening wordt gehouden met door de inwoners van Heemskerk  aangedragen visies die richting hebben geven aan de nieuwe omgevingswet, het sociaal domein en de toekomstige ontwikkelingen van  Heemskerk; 
 • door actief betrokkenen mee te laten denken in beleid en hen in voorkomende situaties te vragen om de gemeente te adviseren, bijvoorbeeld door keuzes voor te leggen via digi-panels of het organiseren van ronde-tafel-gesprekken. Hierbij moet specifiek aandacht besteed worden aan het betrekken van jonge inwoners, zodat het contact tussen jongeren en de overheid verbetert;
 • om inwoners het vertrouwen te geven door een burgerbudget beschikbaar te stellen, waarmee men zelf kan bepalen hoe bijvoorbeeld een deel van de openbare ruimte kan worden ingericht;

voor een goede informatiestroom, via alle beschikbare kanalen, naar inwoners, bedrijven en instellingen. Maar ook van “buiten naar binnen” zodat men betrokken kan worden bij wat de gemeente gaat uitvoeren.

Duurzaamheid en klimaatbestendigheid

Duurzaamheid en klimaatbestendigheid

Duurzaamheid

Liberaal Heemskerk vindt duurzaamheid belangrijk voor nu en voor de volgende generatie. 

Duurzaamheid is goed voor sociale netwerken en het maatschappelijk vertrouwen. Daarbij horen vaste lasten zoals reinigingsrecht en OZB. Liberaal Heemskerk wil de huidige woonlasten, zoals OZB, afvalstoffen- en rioolheffing, voor huishoudens handhaven en deze worden dus niet verhoogd. Het goed regelen van deze vaste lasten kan zorgen voor kostenbesparingen. 

Het totaal van de gemeentelijke belastingen (gebruikers maar ook eigenaren) mag per jaarlijks maximaal 0,5% ten opzichte van de inflatiecorrectie stijgen. Het grootste verschil maken we met elkaar door onder andere afval te scheiden, daarbij zorgen wij voor evenwicht tussen mens, milieu en economie. Liberaal Heemskerk werkt graag met maatregelen die zich al bewezen hebben. Wij kunnen energie besparen, door elektrisch te koken en door zonnepanelen te plaatsen op het eigen dak. Wie aan de slag wil, krijgt zo nodig ondersteuning van de gemeente. 

Liberaal Heemskerk wil daarom dat de gemeente de bewoners meerdere duurzaamheidsadviezen, met onder andere Eco-Heemskerk, blijft aanbieden. Ook willen we met de woningcorporatie afspraken maken om alle huurwoningen in Heemskerk op minimaal een energielabel B te krijgen. Dat zorgt voor een goed milieu en ook voor een vriendelijke energierekening. Verder wil Liberaal Heemskerk werken aan het verduurzamen van onze samenleving en inwoners stimuleren om milieubesparende gewoontes aan te nemen: 2050 begint vooral bij uzelf!

We zetten ons in: 

 • om de OZB niet verder te verhogen dan maximaal 0,5% + inflatie;
 • voor betere afvalscheiding met aandacht voor mens, milieu en economie;
 • zodat inwoners die energie willen besparen adviezen en ondersteuning krijgen;
 • om in gesprek te gaan met de woningcorporaties zodat elke huurwoning minimaal energielabel B krijgt;

voor slimme keuzes in de Energietransitie. De (prijs en milieu) besparende ontwikkelingen zoals waterstof volgen elkaar snel op en in de besluitvorming moet daar rekening mee worden gehouden.

Economie, ondernemerschap en samenwerking

Economie

Liberaal Heemskerk vindt dat ondernemers een essentiële rol spelen in Heemskerk. Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van Heemskerk. De economische ontwikkeling valt of staat met hetgeen zij doen. Wij zien dat de ondernemers behoefte hebben aan contact met, en steun van, de gemeente. Zonder teveel regeltjes zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen.

Het aantal ZZP-er is in de afgelopen jaren sterk gestegen, ook in Heemskerk. Voor hen is het belangrijk de zij zich gesteund voelen door de lokale overheid. Zowel in goede tijden als in minder goede tijden. Liberaal Heemskerk ziet ook kansen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen: het aanbod van de ‘pool’ van Heemskerkse ZZP-ers en de vraag van lokale ondernemers, lokale onderwijsinstellingen en zelfs de lokale overheid. Door dit inzichtelijk te maken, kan lokale samenwerking leiden tot Interessante matches waarbij de werkgelegenheid voor ZZP-ers wordt gestimuleerd.    

Heemskerk is binnen de Metropoolregio Amsterdam, vooral vertegenwoordigd middels de IJmond. Dit biedt volop op kansen en ondersteuning aan de (maak)industrie, maar vraagt ook dat wij ons moeten blijven inzetten om andere branches te laten vertegenwoordigen. Zoals de hoogwaardige tuinbouw in het duingebied, maar ook de cultuur en horeca.

Het centrum van Heemskerk is een koopcentrum en geen verblijfcentrum. Dit gaat kapot als het autovrij gemaakt gaat worden. Wij hebben nu een levendig centrum met winkels en horeca. Dit koesteren wij en als wij willen wijzigen dan zijn winkeliers, horeca en bewoners waar wij naar luisteren.

Wij zetten ons in: 

 • voor samenwerken en verbinden van ondernemers  door het opzetten van een ondernemersadvies orgaan. De ondersteuning aan de BIZ moet worden uitgebreid; 
 • zodat ondernemers een vast aanspreekpunt en spreekuur hebben bij de gemeente;
 • voor behoud van de huidige inrichting van centrum: niet autovrij en  parkeren blijft gratis;
 • om ervoor te zorgen dat samenwerking in de regio moet voor inwoners en ondernemers een duidelijke zichtbaar resultaat heeft.
Wonen

Wonen

Wonen

Heemskerk heeft te maken met een grote druk op de woningmarkt. Er is genoeg gesproken over het bouwen van woningen. Wij gaan nu bouwen, dat kan want de kaders zijn duidelijk.

Wij weten wat nodig is voor de inwoners van Heemskerk: betaalbare huur- en koopwoningen. Dit mag niet ten koste gaan van de hoofdgroen-structuur en waar op inbreilocaties groen verloren gaat, dient dit gecompenseerd te worden. Wij vinden dat dat jonge inwoners ook een kans  moeten krijgen op de Heemskerkse woningmarkt.

Daarom willen wij de motie “Betaalbare Koopregeling Heemskerk” de komende raadsperiode voor starters gaan inzetten zodat de starters eindelijk de mogelijkheid krijgen om een eigen woning te bouwen/kopen.

We zetten ons in:

• om ervoor te zorgen dat een zodanig aanbod woningen gebouwd gaat worden, dat doorstroom naar passend wonen tot stand gaat komen zonder al het groen op te offeren;• om starters een kans geven op de woningmarktdoor in te zetten op een “Betaalbare KoopregelingHeemskerk” in de komende raadsperiode;
• zodat de omgevingswet toegepast kan worden om de bouwvergunningen versneld goedgekeurd te krijgen. Dat de ontwikkeling van doorstroming, duurzaamheid en burgerparticipatie centraal komt te staan.

Leefomgeving

Leefomgeving

Leefomgeving

Heemskerk is een fijne gemeente om in te wonen, toch zijn er ook een aantal aandachtspunten.
Liberaal Heemskerk vindt het van belang dat we als gemeente blijven investeren in de veiligheid van onze inwoners en dat we dit op een (kosten)efficiënte manier vormgeven.

Wij zijn van mening dat de gemeente daarom beter moet worden ingericht om preventief de strijd aan te gaan tegen overlast en misdrijven.
Wij staan voor een transparante overheid die wonen, duurzaamheid, groen en zorg belangrijk vindt.

U mag en kan aangeven wat belangrijk is voor Heemskerk om zo vorm te geven aan een leefbaar Heemskerk met sociale samenhang en goede voorzieningen. Iedereen mag zich thuis voelen in Heemskerk.

We zetten ons in:
• voor meer zichtbare handhaving omdat dit zorgt voor een veilige woonomgeving. Overlast en onveiligheid moeten laagdrempelig gemeld kunnen worden en er moet duidelijkheid verschaft worden over de oorzaken en mogelijke oplossingen. Daarbij is er in elke wijk waarin dat nodig is een specifieke functionaris met “jeugd” als aandachtsgebied;
• voor het verduurzamen en vernieuwen van “Oude” wijken;
• voor optimale leefbaarheid in de Broekpolder indien de A8 – A9 aangelegd gaat worden. Als de huidige financiële reservering niet voldoende blijken te zijn, dan zal er extern extra middelen       beschikbaar gesteld moeten worden.

Het Sociaaldomein

Het Sociaaldomein

Het Sociaaldomein

Heemskerk is een geweldige plek om te wonen: een sociale gemeente met goede voorzieningen.

En dat willen wij graag zo houden. Goede zorg is daarbij van het hoogste belang.

Daarom maakt Liberaal Heemskerk zich sterk voor zorg, inkomen en werk en wil de partij de ondersteuning vanuit de gemeente verbeteren. Wij pleiten voor meer efficiëntie en preventieve maatregelen op de problematische aspecten binnen deze thema’s en wij willen initiatieven op dit vlak stimuleren. Daarbij hoort een goede samenwerking met het onderwijs.  

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau komt een kwart van de ouderen in verpleeghuizen bijna nooit of zelfs helemaal nooit buiten. Onaanvaardbare cijfers. Liberaal Heemskerk streeft er daarom naar  dat de ouderen, maar ook andere doelgroepen thuis kunnen (blijven) wonen en zelfredzaam blijven. Door goede voorzieningen, aangevuld met maatwerk met kleinschalige zorg in de wijk. 

Liberaal Heemskerk wil daarnaast de focus leggen op preventieve acties gericht op gezinnen en huishoudens met multi problematiek, zoals armoede, verslaving, gezondheidsproblemen, opvoedproblemen en overlast. Wat betekent dat voor u: een regisseur een plan een gezin. Hierdoor wordt het aantal hulpverleners drastisch teruggeschroefd en kan de snelheid in de hulpverlening verhoogd worden.

Liberaal Heemskerk heeft de veiligheid van kinderen op nummer 1 staan en stelt voor dat ieder kind de basisschool verlaat met zowel een zwem- als een fietsdiploma. In samenwerking met sportverenigingen moet er gerealiseerd kunnen worden dat kinderen naast zwemmen en fietsen ook meer bewegen onder schooltijd.

Mantelzorgers kunnen op Liberaal Heemskerk rekenen. Wij willen meer aandacht voor ondersteuning van (jonge) mantelzorgers en (jonge) vrijwilligers. Liberaal Heemskerk is van mening dat er een betere samenwerking tussen formele en informele zorg moet komen. Het is namelijk van groot belang dat professionals voldoende tijd en middelen krijgen om mantelzorgers, die het zorgen vrijwillig doen, te kunnen ondersteunen door hen actief naar passende (respijt) voorzieningen te begeleiden. Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage door langdurig voor hun hulpbehoevende familieleden of vrienden te zorgen. Het is cruciaal om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, want dat zet niet één, maar twee burgers buitenspel. 

We zetten ons in:

 • om ervoor te zorgen dat kwaliteit en maatwerk voorop staan wanneer u hulp nodig heeft;
 • zodat huishoudens met multi problematiek (zoals armoede, verslaving, gezondheidsproblemen, opvoedproblemen en overlast) één regisseur krijgen toegewezen om planmatig de zorg in te regelen met als doel het aantal hulpverleners bij een gezin terug te schroeven;
 • voor een goede samenwerking met het onderwijs en willen graag dat elk kind dat van de basisschool komt een zwem- en fietsdiploma heeft; 
 • zodat er een samenwerking met sportverenigingen gerealiseerd gaat worden om kinderen naast het zwemmen en fietsen ook meer te laten bewegen onder schooltijd;

voor mantelzorgers, om te voorkomen dat ze overbelast raken. Immers, als zij niet meer kunnen zorgen, staat er niet één, maar staan er twee inwoners buitenspel.

Sport en cultuurbeleid

Sport en cultuurbeleid

Het Cultuurbeleid

Liberaal Heemskerk ziet sport en cultuur als bindende kracht, zowel voor de leefomgeving, de sociale samenhang binnen de gemeente, als ook voor de lokale economie. Het is belangrijk om goede voorzieningen te hebben.

Cultuur is een beleving die past bij onze samenleving. Het zegt iets over wie en wat wij willen zijn. Cultuur is onze geschiedenis en onze toekomst: cultuur zijn wij. Wij gaan de juiste middelen beschikbaar stellen om aan te sluiten bij de behoefte van de inwoners van Heemskerk. Dit hoeft niet altijd in Heemskerk zelf te zijn want regionaal zijn ook mogelijkheden. 

Het nationaal sportakkoord is de basis vanuit politiek Den Haag om jeugd en ouderen meer te bewegen en gezonder te leven. Liberaal Heemskerk wil stapsgewijs in de aankomende raadsperiode een plan van aanpak uitwerken en binnen 3 maanden een eerste stap maken middels een pilot voor “Programma 2: Sport, welzijn, zorg en gezondheid”.

Samenwerking met omliggende verenigingen is een pre, immers sport kent geen grenzen, en zeker geen gemeentegrenzen, waardoor subsidie ook geografisch geen belemmeringen op mag leveren. Het mag niet uitmaken waar je woont.

Wij zetten ons in:

 • om met elkaar te bepalen wat er aan sport, kunst en cultuur in Heemskerk nodig is.  Door middel van het “Sportcult”-uur willen we op vastgestelde momenten diverse mensen uit te nodigen om mee te doen en te denken over het sport en cultuurbeleid;
 • voor het faciliteren van jong en oud om samen te komen, te sporten, te ontspannen en cultuur te beleven;
 • voor het tot stand brengen van (creatieve) samenwerkingen tussen sportclubs en sportfaciliteiten, om jaarlijkse tekorten binnen deze instanties te verkleinen en mogelijk te laten verdwijnen. Daar zal goed gekeken moeten worden naar (nieuwe) subsidiestromen;
 • om in overleg met de inwoners van Heemskerk de balans te vinden tussen de identiteit van de verenigingen en de mogelijkheden tot samenwerking. Dit met het oog op betaalbare sportaccommodaties;
 • voor het stimuleren van sport, kunst en cultuur voor en door kinderen of volwassenen met een beperking. Hiervoor willen we de samenwerking met betrokkenen en relevante instanties, zoals bijvoorbeeld Heliomare opzoeken.
Financiën

Financiën

Financieel

Liberaal Heemskerk staat voor een gezond, doelmatig en transparant financieel gemeentebeleid. Er moet dus kritisch gekeken worden naar de uitgaven, om te voorkomen dat de algemene reserve verder daalt.

Liberaal Heemskerk blijft zich inzetten voor een transparantere begroting. Met duidelijke doelstellingen en kaders. Het komt nog te vaak voor dat bepaalde plannen “verstopt” zitten in de vele programma’s.  

In de begroting moet worden opgenomen wat de plannen betekenen voor de toekomstige gemeentelijke belastingen en heffingen, bijvoorbeeld de OZB en leges voor de komende jaren.  Voor inwoners is een toegankelijke versie beschikbaar die door een ieder kan worden begrepen. 

Liberaal Heemskerk pleit ook voor een specialistische opleiding voor nieuwe raadsleden m.b.t. de financiën.

Wij zetten ons in: 

 • voor het in de hand houden van kosten voor de ambtelijke organisatie;
 • om er voor te zorgen dat de begroting niet structureel gedicht blijft worden uit de algemene reserve;
 • om bestemmingsreserves tot een minimum beperken; 
 • een weerstandscapaciteit die ruim voldoende is waarbij risico’s goed in de gaten worden gehouden;
 • voor het afschaffen van de hondenbelasting.
Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

Recreatie, Toerisme en Sport

Het is belangrijk om goede voorzieningen te hebben om te kunnen recreëren. Recreatie is belangrijk voor jeugd en volwassenen om gezond te blijven van lichaam en geest. Het betaalbaar houden wordt een steeds lastigere opgave en vraagt om keuzes. Wij gaan moeilijke discussie in deze niet uit de weg, maar stoppen niet eerder dan dat er ook een oplossing ligt. 

Het stimuleren van recreatie en toerisme, in brede zin, is voor Liberaal Heemskerk een prioriteit. Het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden en toerisme biedt kansen voor het midden- en kleinbedrijf en het bruisende winkelhart van Heemskerk. Met de provincie in gesprek gaan en samenwerken met het MKB is dus een must!

Dit is al eerder opgenomen in de visie Heemskerk 2040, maar er is vooralsnog weinig gedaan op dit gebied. Er moet dus een integrale visie recreatie ontwikkeld worden om alle mogelijkheden, kansen en bedreigingen in beeld te brengen en aan de slag te gaan.

Recreatie is opgenomen in het buitengebied ten oosten van de Rijksstraatweg. Eindelijk maakt dit het nu mogelijk om met elkaar de discussie te starten met de provincie om dit in te gaan passen in dit gebied. Natuurlijk met behoud van het landelijk karakter, maar er zijn mogelijkheden die verdieping verdienen. 

De “Zee van Tijd “ moet verder worden uitgewerkt, ook weer samen met de ondernemers!

Wij zetten ons in:

 • om ervoor te zorgen dat het karakter van Park Assumburg behouden blijft voor inwoners van Heemskerk en bezoekers aan de regio, uit binnen en buitenland; 
 • zodat er in de komende raadsperiode daadwerkelijk begonnen kan worden het de bouw van een nieuwe zwembad; 
 • voor de uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden. Campingplaatsen uitbreiden of de aanleg van een bungalowpark moeten bespreekbaar zijn om zodoende bij te dragen aan meer toerisme in Heemskerk.

Programmaboekje

Download programma in pdf

Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt