Partijprogramma

Bestuur en Organisatie

Bestuur en Organisatie

Bestuur en Organisatie

Er is in de afgelopen periode geconstateerd dat de taken en rollen van het bestuur en de organisatie uit balans zijn geraakt. Om efficiency en transparantie te bevorderen, wil Liberaal Heemskerk de informatievoorzieningen verbeteren en participatie voor de inwoners, bedrijven en instellingen concreter maken door betrokkenen de mogelijkheid te geven mee te denken en mee te werken aan plannen en beleid.

Wij stellen voor:

 • De werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders te meten en te controleren, waarbij de raad het eindoordeel heeft.
 • Dat er rekening wordt gehouden met door de inwoners van Heemskerk gedragen visies die richting geven aan de nieuwe omgevingswet, het sociaal domein en de ontwikkelingen van Heemskerk.
 • De economische toekomst van Heemskerk verder te stimuleren door recreatie en toerisme verder door te ontwikkelen (een kleinschalig bungalowpark en het vergroten van de aanwezige campings kan bijvoorbeeld een enorme stimulans voor o.a. winkeliers, horeca en werkgelegenheid zijn).
 • Verder te werken aan het verduurzamen van onze samenleving en inwoners te stimuleren om milieubesparende gewoontes aan te nemen.
Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie lijkt – op zorg en welzijn na –  in Heemskerk maar moeizaam van de grond te komen. Liberaal Heemskerk wil inwoners en maatschappelijke organisaties een actievere rol geven. Dit vraagt om een andere manier van werken.

Wij stellen voor:

 • Inwoners mee te laten denken in beleid en hen in voorkomende situaties te vragen om de gemeente te adviseren, bijvoorbeeld door keuzes voor te leggen via digipanels of ronde-tafel-gesprekken te organiseren, etc. Hierbij moet specifiek aandacht besteed worden aan het betrekken van jongere inwoners, zodat het contact tussen jongeren en de overheid verbetert.
 • De inwoners het vertrouwen te geven door een burgerbudget beschikbaar te stellen, waarmee men zelf kan bepalen hoe bijvoorbeeld een deel van de openbare ruimte kan worden ingericht.
 • Ongevraagd advies van inwoners serieus te nemen en mee te laten wegen in het advies naar de gemeente.
 • Het nemen van besluiten minder te laten steunen op regels en systemen, maar meer op vakmanschap en ervaring, waardoor de besluitvorming flexibeler wordt.
 • Een continue informatiestroom van en naar inwoners, bedrijven en instellingen op te zetten om gezamenlijk te bepalen wat de gemeente gaat uitvoeren.

Wij luisteren naar u en gaan daar mee aan de slag!

Leefomgeving en wonen

Leefomgeving en wonen

Leefomgeving en Wonen

Heemskerk is een fijne gemeente om in te wonen. Toch zijn er ook een aantal aandachtspunten. Liberaal Heemskerk vindt het van belang dat we als gemeente blijven investeren in de veiligheid van onze inwoners en dat we dit op een (kosten)efficiënte manier vormgeven. Wij zijn van mening dat de gemeente daarom beter moet worden ingericht om preventief de strijd aan te gaan tegen overlast en misdrijven. Heemskerk heeft te maken met een grote druk op de woningmarkt. Liberaal Heemskerk vindt dat dit voortvarend en op creatieve wijze aangepakt moet worden.

Wij stellen voor:

 • Een helder overzicht op te stellen van alle incidenten die binnen de gemeente plaats hebben gevonden om meer inzicht te krijgen, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.
 • Een laagdrempelig meldpunt voor overlast en onveiligheid op te zetten.
 • Dat er meer blauw op straat komt, naar de landelijke norm van 1 wijkagent op 5.000 inwoners.
 • De politiefunctionaris die specifiek als taakveld “jeugd” heeft, meer zichtbaar maken op scholen en instellingen.
 • Dat op korte termijn de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties worden uitgewerkt.
 • Dat bij de ontwikkeling hiervan duurzaamheid en burgerparticipatie centraal staan.
Het Sociaaldomein

Het Sociaaldomein

Het Sociaaldomein

Liberaal Heemskerk maakt zich sterk voor zorg, inkomen en werk en wil de ondersteuning vanuit de gemeente verbeteren. Wij pleiten voor meer preventieve maatregelen op de problematische aspecten binnen deze thema’s en willen initiatieven op dit vlak stimuleren.

Wij willen:

 • Meer aandacht voor ondersteuning van (jonge) mantelzorgers en (jonge) vrijwilligers.
 • De focus op preventieve acties gericht op gezinnen/huishoudens met multiproblematiek, zoals armoede, verslaving, gezondheidsproblemen, opvoedproblemen en overlast.
 • Voorkomen dat kinderen beperkt worden in hun basisbehoeften door armoede.
 • Doorontwikkeling van een onafhankelijke participatieraad die de inwoners, de Wmo-raad, cliëntenraad-sociale zaken en de jeugdraad vertegenwoordigt en adviezen geeft op het brede sociaal culturele domein van Heemskerk.
 • Een sluitende financiële controle op de uitgaven en meer transparantie met als doel grip houden op de situaties bij alle doelgroepen.
 • Meer betrokkenheid en stimulering van de gemeente bij het vinden van werk.
 • De vorming van brede scholen verder stimuleren en een integraal kind-centrum realiseren met onderwijs, jeugdzorg en welzijn onder één dak.
 • Meer aandacht voor belangen van ouderen met betrekking tot wonen, voorzieningen en zorg, én aandacht voor meedoen in de maatschappij.
 • De doelgroep 15-20 jarigen actiever benaderen en met elkaar werken aan wederzijdse behoeften.
Het Cultuurbeleid

Het Cultuurbeleid

Het Cultuurbeleid

Liberaal Heemskerk ziet cultuur als bindende kracht, zowel voor de leefomgeving, de sociale samenhang binnen de gemeente, als ook voor de lokale economie. De afgelopen raadsperiode zijn er veel drastische bezuinigingen doorgevoerd. Wij willen nu weer samen met alle betrokkenen vooruitkijken.

Wij stellen voor:

 • Met elkaar te bepalen wat er aan kunst en cultuur in Heemskerk nodig is (participatie).
 • Een met de burgers en deskundigen cultuur beleidsplan op te stellen, waarbij alle betrokkenen, al dan  niet professioneel of commercieel kunnen meedenken en doen.
 • Het samenkomen, werken, studeren, ontspannen en cultuur beleven van jong en oud te faciliteren.
 • Het stimuleren van kunst en cultuur, ook voor en door kinderen of volwassenen met een beperking. Hiervoor willen we de samenwerking met betrokkenen en relevante instanties, zoals bijv. Heliomare opzoeken.
 • Het “Cult”-uur te introduceren, waarin op vastgestelde momenten diverse mensen worden uitgenodigd om mee te doen en denken over het cultuurbeleid.
Heemskerk Zelfstandig

Heemskerk Zelfstandig

Heemskerk Zelfstandig

Voor ons is een sterk Heemskerk een zelfstandig en autonoom Heemskerk. Niet naar binnen gekeerd, maar gericht op samenwerking met andere gemeenten indien dit wederzijdse voordelen oplevert. Daar is geen fusie voor nodig. Uitgangspunt hierbij is het behoud van onze eigen unieke Heemskerkse cultuur (“het Dorp”).

Wij stellen voor:

 • De financiële zelfstandigheid van Heemskerk te behouden.
 • Alleen samenwerkingen met buurgemeenten aan te gaan als deze in relatie staan met de behoefte van de inwoners van Heemskerk.
 • De inwoners goed te informeren over geplande en lopende samenwerkingen en de resultaten daarvan, door adequate voorlichting te geven.
 • Naast de samenwerkingen tussen IJmond, gemeenten Velsen en Beverwijk ook te kijken naar de voordelen van eventuele samenwerkingen tussen andere buurgemeenten zoals Uitgeest, Zaanstad en Castricum.
Financieel

Financieel

Financieel

Liberaal Heemskerk wil lagere lasten. Het totaal van de gemeentelijke belastingen per jaar zou met minder dan 0,5% ten opzichte van de inflatiecorrectie mogen stijgen.

Wij stellen voor:

 • Kritisch te blijven kijken naar de uitgaven, om te voorkomen dat de algemene reserve verder daalt.
 • Doorontwikkeling naar een transparantere begroting.
 • In de begroting op te nemen wat de plannen betekenen voor de toekomstige gemeentelijke belastingen en heffingen, bijvoorbeeld de OZB en leges voor de komende jaren.
 • Te realiseren dat de raad meer zeggenschap en controle krijgt over de diverse gemeenschappelijke regelingen, zoals HVC en IJmond Werkt en dat de raad ook in het bestuur daarvan aantreedt.
 • De Rekenkamercommissie (RKC), die de raad adviseert bij diverse vraagstukken, vaker en bindend in te zetten als advies- en controleorgaan voor de raad.
Recreatie, Toerisme en Sport

Recreatie, Toerisme en Sport

Recreatie, Toerisme en Sport

Het stimuleren van sport, recreatie en toerisme, in brede zin, is voor Liberaal Heemskerk een prioriteit. Door sport worden de gezondheid en de samenhang in de maatschappij bevorderd. Het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden en toerisme biedt kansen voor het midden- en kleinbedrijf en het bruisende winkelhart van Heemskerk. Dit is al eerder opgenomen in de visie Heemskerk 2040, maar er is vooralsnog weinig gedaan op dit gebied.

Wij stellen voor:

 • Een integrale visie op recreatie te ontwikkelen om alle mogelijkheden, kansen en bedreigingen in beeld te brengen en aan de slag te gaan.
 • Een bungalowpark te realiseren en campingmogelijkheden uit te breiden om zodoende bij te dragen aan meer toerisme in Heemskerk.
 • (Creatieve) samenwerkingen tussen sportclubs en sportfaciliteiten te stimuleren om jaarlijkse tekorten binnen deze instanties te verkleinen en mogelijk te laten verdwijnen.
 • In overleg met de inwoners van Heemskerk een afweging te maken om een balans te vinden tussen de identiteit van de verenigingen en de mogelijkheden tot samenwerking. Dit met het oog op betaalbare sportaccommodaties.

Programmaboekje

Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt