Bestuur en Organisatie

 In

Liberaal Heemskerk wil en een dienstverlenende en oplossingsgerichte houding van de gemeente.  Het College van Burgemeester en Wethouders, in samenwerking met de gemeenteraad, moet het management en de ambtenaren niet alleen in staat stellen, maar ook daadwerkelijk stimuleren, om te werken van uit een “ja, mits” insteek

Van raadsleden verwachten we dat zij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak serieus opvatten. Inwoners moeten er vanuit kunnen gaan dat er keuzes worden gemaakt in het algemeen belang, niet vanuit politiek gewin of uit een “coalitie/oppositie” gedachte. 

In de raad en commissies vindt een open dialoog plaats, waarbij er geluisterd wordt naar argumenten. We gaan zorgvuldig om met het mandaat dat we krijgen. Waar we op afstand staan door landelijk beleid, regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen, zoals in de Metropool Regio Amsterdam, HVC en IJmond Werkt, zullen we extra alert moeten zijn op het Heemskerkse Belang. 

Wij pleiten ervoor om de Rekenkamer (RK), die de raad adviseert bij diverse vraagstukken, vaker en bindend in te zetten als advies- en controleorgaan voor de raad.

We zetten ons in: 

  • om beleidsnotities die direct consequenties hebben voor onze inwoners te laten voorzien van een publiekssamenvatting en ervoor te zorgen dat ze actief worden gecommuniceerd via beschikbare (sociale) media;
  • door raadsbrede samenwerking te zoeken met andere partijen, met behoud van eigen identiteit;
  • om het College van Burgemeester en Wethouders op afstand van de fracties te houden om betere discussies in de raad te kunnen voeren, met een “open mind”;
  • om positief kritisch de dienstverlening van de gemeente te monitoren via de verschillende rapportages en raadsstukken.
Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt